Web linky

Všeobecné

Kancelária prezidenta SR
Národná rada SR
Úrad vlády SR
Generálna prokuratúra SR
Kancelária verejného ochrancu práv /ombudsman/
Najvyšší kontrolný úrad SR
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Národná banka Slovenska
Národný bezpečnostný úrad

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo spravodlivosti SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo životného prostredia SR

Národný inšpektorát práce
Pamiatkový úrad SR
Poštový úrad
Protimonopolný úrad
Slovenský metrologický ústav
Slovenský ústav technickej normalizácie
Správa štátnych hmotných rezerv SR
Stredisko pre štúdium práce a rodiny
Telekomunikačný úrad SR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Úrad jadrového dozoru
Úrad na ochranu osobných údajov
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Ústav pamäti národa
Štatistický úrad SR


Zdravotníctvo

Úrad verejného zdravotníctva
Národné centrum zdravotníckych informácií
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Linka záchrany
Zoznam zdravotníckych zariadení
Lekári na Slovensku
Slovenská lekárska komora
Slovenská komora zubných lekárov
Asociácia súkromných lekárov
Slovenská lekárska únia špecialistov
Slovenská lekárnická komora
Health Police Institute
Zdravie.sk


Kultúra

Divadelný ústav
Hudobné centrum
Literárne informačné centrum
Umelecký súbor Lúčnica
Múzeum SNP
Národné osvetové centrum
Divadlo Nová scéna
Pamiatkový úrad SR
Slovenská filharmónia
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu so sídlom v Levoči
Slovenská národná galéria
Slovenská národná knižnica
Slovenská ústredná hvezdáreň
Slovenské centrum dizajnu
Slovenské národné divadlo
Slovenské národné múzeum
Slovenské technické múzeum
Slovenský filmový ústav
Slovenský ľudový umelcký kolektív
Štátna filharmónia Košice
Štátna opera
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Štátne divadlo Košice
Štátny komorný orchester Žilina
Univerzitná knižnica v Bratislave
Ústredie ľudovej umeleckej výroby

Najvýznamnejšie projekty:

Konferencie:

Partner pri organizovaní konferencie „Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky“. Ďakovný list.

Naši partneri