Kto sme

Nadácia Zrak
Deň vzniku: 10.04.2002
Hodnota nadačného imania: 6 638,78 €
Predmet nadačného imania: peňažné prostriedky
Štatutárný orgán: Správca PharmDr. Marin Višňanský, MBA, PhD.
Mamateyova 1507/30, 851 04
Účel nadácie: Podporovat:

  • rozvoj vedy a vzdelávania, najmä v oblasti školstva, zdravotníctva a verejného zdravia, telovýchovy, kultúrneho a prírodného dedičstva, prírodných, kultúrnych a duchovných hodnôt, životného prostredia
  • rozvoj telovýchovy, športovej, umeleckej a inej záujmovej činnosti deti, mládeže a dospelých
  • ochrana zdravia
  • osveta a podpora v oblasti zdravého životného štýlu, prevencie a liečby civilizačných chorôb, sprístupňovanie nových liečebných metód, aplikácia nových liečebných technológii
  • rozvoj a ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva, zachovanie prírodných, kultúrnych a duchovných hodnôt najmä ochrana, obnova a prezentácia pamiatkového fondu, predovšetkým národných kultúrnych pamiatok v regióne Vysoké Tatry
  • ochrana a tvorba životného prostredia, najme znižovanie straty biodiverzity a zachovanie prirodzených biotopov, predovšetkým v národných parkoch TANAP a NAPANT, odstránenie ekologických záťaži životného prostredia, podpora obnoviteľných zdrojov energie
  • realizácia humanitných aktivít, programov a projektov, ktoré sledujú všeobecné prospešné ciele, najmä so zameraním na podporu projektov, programov a aktivít sociálneho charakteru

Nadačná listina
Výpis z registra nadácií
Výročná správa 2012
Výročná správa 2013
Výročná správa 2014
Výročná správa 2015
Výročná správa 2016
Výročná správa 2018
Výročná správa 2021
Výročná správa 2022
Správy audítora 2009
Správy audítora 2010
Správy audítora 2013
Správy audítora 2014
Správy audítora 2015
Správy audítora 2016
Správy audítora 2020
Správy audítora 2021
Správy audítora 2022
Dodatok k správe audítora 2014
Predbežná správa zo zbierky Charitatívny kiosk pre Petržalku 3
Predbežná správa zo zbierky Charitatívny kiosk pre Petržalku
Záverečná hodnotiaca správa ku dňu 19.12.2020 zo zbierky Charitatívny kiosk pre Petržalku

Najvýznamnejšie projekty:

Konferencie:

Partner pri organizovaní konferencie „Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky“. Ďakovný list.

Naši partneri