Vaše 2% z daní

Blíži sa opäť čas daňových priznaní a ročných zúčtovaní daní pre Vás ako fyzické osoby aj ako štatutárov či majiteľov firiem alebo členov manažérskych tímov s priamou právomocou rozhodnúť o Vašich príspevkoch ...


Prečo práve my resp. aj my, prosím?

Formálnu odpoved od nás určite nenájdete v médiách, ani na billboardoch ... Aj Vaše peniaze posúvame už tucet rokov výhradne na projekty, ktoré realizujeme v spolupráci s našimi partnermi.
Našimi jedinými prevádzkovými nákladmi sú výdavky na povinné účtovné a auditorské služby. Všetky ostatné náklady, spojené s prevádzkou si hradíme z vlastných - súkromných zdrojov.
Aj preto sa nám darí úspešne realizovať zaujímavé projekty. Aj preto je pre mňa osobne naša Nadácia nádherným "hobby". V dnešnej neľahkej ekonomickej situácií je navyše toto hobby už tak trochu adrenalínové ... ako celý tzv. "tretí sektor" ...

Sme preto hrdí na to, že sme v r.2002 stáli pri zrode prvého slovenského centra pre liečbu vekom podmienenej degenerácie makuly na I.očnej klinike FN Bratislava (UN BA) a v r. 2009 sme spustili prvé komplexné prenatálne skríningové centrum na Slovensku. Stali sme sa pokračovateľmi - nástupníckou organizáciou SLOVAHTA, n.o. (Slovenská agentúra pre hodnotenie zdravotníckych technológií) ...

V minulom roku sme aj vďaka Vašim príspevkom mohli úspešne pokračovať v našom doteraz najväčšom a už spomínanom projekte prenatálneho centra v Žiline (v spolupráci s FN Žilina a Klinická biochémia, s.r.o.), prispeli sme na investičné projekty v UN LP Košice, OLUP, n.o. Predná Hora a ďalších zdravotníckych zariadeniach, prefinancovali sme prístrojové vybavenie pre Katedru farmakognózie Faf UK Bratislava, podporili sme letný detský tábor v Trenčíne, pomohli s technickým vybavením pre slepé a slabozraké detičky ZŠI pre žiakov so zrakovým postihnutím na Svrčej ulici v Bratislave ...

Ďakujeme za Vašu priazeň.

S úctou,
Martin Višňanský
správca nadácie.


Postup pri poukazovaní 2% sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.

Ak ste zamestnanec:

Keď požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov, môžete nám poukázať dve percentá z dane z príjmov. V žiadosti o ročné zúčtovanie v časti VII: vyznačte: "Žiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona)". Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potvrdenie o zaplatení dane Vám vystaví zamestnávateľ, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani. Z potvrdenia si viete vypočítať 2%, resp. 3% z vašej zaplatenej dane. Presne túto sumu môžete poukázať v prospech Nadácie zrak, musí to však byť minimálne 3 EUR.

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane, kde uvediete svoje identifikačné údaje, sumu zodpovedajúcu 2% (3%) zaplatenej dane a výšku dane, z ktorej ste túto sumu vypočítali. Identifikačné údaje Nadácie zrak – prijímateľa vašich 2% (3%) z dane sú už vo vyhlásení uvedené v tlačivách nižšie. Číslo účtu Nadácie zrak nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% (3%) prijímateľovi.

2% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať v prospech prijímateľa (Nadácia zrak), ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
3% z Vašej zaplatenej dane môžete poukázať v prospech prijímateľa (Nadácia zrak), ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

Pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) dane najneskôr do 30. apríla 2017 spolu s Potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska (nerozhoduje teda adresa zamestnávateľa, ale adresa trvalého pobytu zamestnanca). Ten do 90 dní od splnenia podmienok prevedie 2% (3%) z vašej zaplatenej dane v prospech Nadácie zrak.

Zhrnutie:

 1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa (Nadácia zrak) poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Údaje o Slovenskom hemofilickom združení napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.***
 7. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Nadácie zrak.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2017 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 • Do kolónky ROK sa píše 2016
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Dôležité termíny:

 • 15. február 2017 - zamestnanec požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • 30. apríla 2017 - zamestnanec zašle daňovému úradu v mieste bydliska vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostane od zamestnávateľa

Tlačivá na stiahnutie:

  Žiadosť o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - zamestnanec (PDF)

  Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - zamestnanec (PDF)

  Potvrdenie o zaplatení dane - zamestnanec (DOC)


Ak ste fyzická osoba a podávate daňové priznanie:

Keď podávate daňové priznanie v roku 2017 k dani z príjmov za rok 2016, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia, môžete nám poukázať dve percentá z dane.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2016 - typ A - sú uvedené kolónky na poukázanie 2% – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Vypočítajte si vaše 2% (3%) z dane a v riadku 74 ich zapíšete. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Nadácie zrak. Poukázať môžete aj menej ako 2% (3%), minimálne to však musí byť 3 EUR.

Ďalej do riadku 75 zaznačte údaje o prijímateľovi:

Identifikačné údaje Nadácie zrak – prijímateľa vašich 2% z dane:

IČO: 31816444
DIČ: 2021667527
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno (názov): Nadácia zrak
Sídlo: Mamateyova 1507/30, 851 04 Bratislava

Tento oddiel je potrebné aj podpísať vedľa riadku 74. Ak spĺňate podmienky na poukázanie 3% z dane označte to „x“ v kolónke na ľavo od podpisu.

Číslo účtu Nadácie zrak nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% (3%) prijímateľovi.

Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XIII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.

Vypočítajte si vaše 2% (3%) z dane a v riadku 120 ich zapíšete. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Nadácie zrak. Poukázať môžete aj menej ako 2% (3%), minimálne to však musí byť 3 EUR.

Ďalej do riadku 121 zaznačte údaje o prijímateľovi:

Identifikačné údaje Nadáacie zrak – prijímateľa vašich 2% z dane:

IČO: 31816444
DIČ: 2021667527
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno (názov): Nadácia zrak
Sídlo: Mamateyova 1507/30, 851 04 Bratislava

Tento oddiel je potrebné aj podpísať vedľa riadku 120. Ak spĺňate podmienky na poukázanie 3% z dane označte to „x“ v kolónke na ľavo od podpisu.

Číslo účtu Nadácie zrak nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% (3%) prijímateľovi.

Najneskoršie do 31. marca 2017 Vášmu príslušnému daňovému úradu doručte riadne vyplnené daňové priznanie. K tomuto dátumu aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech Nadácie zrak.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% (3%) z dane žiadne iné tlačivo.

Zhrnutie:

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa (Nadácia zrak) poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa – Nadácia zrak. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú nasledovné:

 3. IČO: 31816444
  DIČ: 2021667527
  Právna forma: Nadácia
  Obchodné meno (názov): Nadácia zrak
  Sídlo: Mamateyova 1507/30, 851 04 Bratislava

 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2017) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Nadácie zrak.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2017 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2016. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.
 • Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu.

Tlačivá na stiahnutie:

  Daňové priznanie FO – typ A (PDF)

  Potvrdenie k daňovému priznaniu FO – typ A (PDF)

  Daňové priznanie FO – typ B (PDF)

  Potvrdenie k daňovému priznaniu FO – typ B (PDF)


Ak ste právnická osoba:

Právnické osoby môžu poukázať 2% zo svojích daní len v prípade, že sami z vlastných peňazí darovali sumu, ktorá sa rovná aspoň pol percentu ich daňovej povinnosti. V opačnom prípade môžu rozhodnúť len o 1 % svojich daní.

Aby firma mohla niekomu poukázať celé 2%, postačí, ak 0,5% daruje do termínu podania daňového priznania, teda do 31. marca 2017.

V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2016 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (1%) – IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

Vypočítajte si vaše 2% (1%) z dane. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Nadácie zrak. Poukázať 2% (1%) môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 8 EUR pre jedného prijímateľa.

POZOR:

 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (1%) z dane v prospech Nadácie zrak.

Identifikačné údaje Nadácie zrak – prijímateľa vašich 2% z dane:

IČO: 31816444
DIČ: 2021667527
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno (názov): Nadácia zrak
Sídlo: Mamateyova 1507/30, 851 04 Bratislava

Tento oddiel je potrebné aj podpísať štatutárnym orgánom daňovníka alebo právneho zástupcu a urobiť odtlačok pečiatky daňovníka hneď na začiatku kolónky - údaje o prijímateľovi.

Číslo účtu Nadácie zrak nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% (1%) prijímateľovi.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš príslušný daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech Nadácie zrak.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% (1%) z dane žiadne iné tlačivo, ani samostatné Vyhlásenie pre právnické osoby.

Zhrnutie:

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi – Nadácia zrak), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi – Nadácia zrak), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa – Nadácia zrak.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú nasledovné:

 • IČO: 31816444
  DIČ: 2021667527
  Právna forma: Nadácia
  Obchodné meno (názov): Nadácia zrak
  Sídlo: Mamateyova 1507/30, 851 04 Bratislava

 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

3.  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4.  Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov, t.j. aj Nadácia zrak.

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Tlačivá na stiahnutie:

  Daňové priznanie pre PO (PDF)

  Potvrdenie k daňovému priznaniu PO (PDF)

Najvýznamnejšie projekty:

Konferencie:

Partner pri organizovaní konferencie „Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky“. Ďakovný list.

Naši partneri