Vaše 2% z daní

Blíži sa opäť čas daňových priznaní a ročných zúčtovaní daní pre Vás ako fyzické osoby aj ako štatutárov či majiteľov firiem alebo členov manažérskych tímov s priamou právomocou rozhodnúť o Vašich príspevkoch ...


Prečo práve my resp. aj my, prosím?

Formálnu odpoved od nás určite nenájdete v médiách, ani na billboardoch ... Aj Vaše peniaze posúvame už tucet rokov výhradne na projekty, ktoré realizujeme v spolupráci s našimi partnermi.
Našimi jedinými prevádzkovými nákladmi sú výdavky na povinné účtovné a auditorské služby. Všetky ostatné náklady, spojené s prevádzkou si hradíme z vlastných - súkromných zdrojov.
Aj preto sa nám darí úspešne realizovať zaujímavé projekty. Aj preto je pre mňa osobne naša Nadácia nádherným "hobby". V dnešnej neľahkej ekonomickej situácií je navyše toto hobby už tak trochu adrenalínové ... ako celý tzv. "tretí sektor" ...

Sme preto hrdí na to, že sme v r.2002 stáli pri zrode prvého slovenského centra pre liečbu vekom podmienenej degenerácie makuly na I.očnej klinike FN Bratislava (UN BA) a v r. 2009 sme spustili prvé komplexné prenatálne skríningové centrum na Slovensku. Stali sme sa pokračovateľmi - nástupníckou organizáciou SLOVAHTA, n.o. (Slovenská agentúra pre hodnotenie zdravotníckych technológií) ...

V minulom roku sme aj vďaka Vašim príspevkom mohli úspešne pokračovať v našom doteraz najväčšom a už spomínanom projekte prenatálneho centra v Žiline (v spolupráci s FN Žilina a Klinická biochémia, s.r.o.), prispeli sme na investičné projekty v UN LP Košice, OLUP, n.o. Predná Hora a ďalších zdravotníckych zariadeniach, prefinancovali sme prístrojové vybavenie pre Katedru farmakognózie Faf UK Bratislava, podporili sme letný detský tábor v Trenčíne, pomohli s technickým vybavením pre slepé a slabozraké detičky ZŠI pre žiakov so zrakovým postihnutím na Svrčej ulici v Bratislave ...

V roku 2021 sme spustili unikátny projekt Charitatívny kiosk, ktorý prináša úplne novú možnosť prispievania na charitatívne účely pomocou bezkontaktnej platobnej karty. ...Ďakujeme za Vašu priazeň.

S úctou,
Martin Višňanský
správca nadácie.


Postup pri poukazovaní 2% sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba.


Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 
a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) 

5. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.

6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

9. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.


Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 20221. Vypočítajte si:

    a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) 

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 


Postup krokov na poukázanie 1% (2%)  pre právnické osoby v roku 2022 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

 V daňovom priznaní pre právnické osoby– časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

  • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.


Identifikačné údaje Nadácie zrak – prijímateľa vašich 2% z dane:


IČO: 31816444
DIČ: 2021667527
Právna forma: Nadácia
Obchodné meno (názov): Nadácia zrak
Sídlo: Mamateyova 1507/30, 851 04 Bratislava

Tlačivá na stiahnutie:


  Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (PDF)


Tlačivá zamestnanec:


  Potvrdenie o zaplatení dane (PDF)


Tlačivá fyzická osoba:


  Daňové priznanie FO – typ A (PDF)

Daňové priznanie typu A (online)


  Daňové priznanie FO – typ B (PDF)

Daňové priznanie typu B (online)


Tlačivá právnicka osoba:


  Daňové priznanie pre PO (PDF)

Daňové priznanie právnických osôb (online)


Tlačivá dobrovoľník:


  Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia)

  Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca)


(zdroj informácií rozhodni.sk)

Najvýznamnejšie projekty:

Konferencie:

Partner pri organizovaní konferencie „Biomedicínsky výskum – právne, eticky, filozoficky“. Ďakovný list.

Naši partneri